4

Строг и слободен стил во полифонијата

Полифонијата е вид полифонија заснована на комбинација и симултан развој на две или повеќе независни мелодии. Во полифонијата, во процесот на нејзиниот развој, беа формирани и развиени два стила: строг и слободен.

Строг стил или строго пишување во полифонија

Строгиот стил беше усовршен во вокалната и хорска музика од 15-16 век (иако самата полифонија, се разбира, се појави многу порано). Тоа значи дека специфичната структура на мелодијата во поголема мера зависела од можностите на човечкиот глас.

Опсегот на мелодијата се определуваше според тезитурата на гласот за кој беше наменета музиката (обично опсегот не го надминуваше интервалот на дуодецимусот). Овде беа исклучени скоковите на мали и поголеми седми, намалени и зголемени интервали, кои се сметаа за незгодни за пеење. Во мелодискиот развој доминираше непречено и постепено движење на основа на дијатонска скала.

Во овие услови, ритмичката организација на структурата добива примарна важност. Така, ритмичката различност во голем број дела е единствената движечка сила на музичкиот развој.

Претставници на полифонијата на строг стил се, на пример, О. Ласо и Г. Палестрина.

Слободен стил или слободно пишување во полифонија

Слободниот стил во полифонијата се развива во вокално-инструменталната и инструменталната музика почнувајќи од 17 век. Оттука, односно од можностите на инструменталната музика, доаѓа слободниот и опуштен звук на темата на мелодијата, бидејќи повеќе не зависи од опсегот на пеачкиот глас.

За разлика од строгиот стил, тука се дозволени големи интервални скокови. Голем избор на ритмички единици, како и широко распространета употреба на хроматски и изменети звуци – сето тоа во полифонијата го разликува слободниот стил од строгиот.

Делото на познатите композитори Бах и Хендл е врв на слободниот стил во полифонијата. Речиси сите подоцнежни композитори тргнаа по истиот пат, на пример, Моцарт и Бетовен, Глинка и Чајковски, Шостакович (патем, експериментираше и со строга полифонија) и Шчедрин.

Значи, да се обидеме да ги споредиме овие 2 стила:

  • Ако во строг стил темата е неутрална и тешка за паметење, тогаш во слободен стил темата е светла мелодија која лесно се памети.
  • Ако техниката на строго пишување влијаеше главно на вокалната музика, тогаш во слободниот стил жанровите се разновидни: и од областа на инструменталната музика и од областа на вокално-инструменталната музика.
  • Музиката во строго полифонско пишување во својата модална основа се потпираше на античките црковни начини, а во слободното полифонско пишување композиторите работат со моќ и главно на поцентрализираните големи и мали со нивните хармонични обрасци.
  • Ако строгиот стил се карактеризира со функционална несигурност и јасноста доаѓа исклучиво во каденци, тогаш во слободниот стил јасно е изразена сигурноста во хармониските функции.

Во 17-18 век, композиторите продолжија нашироко да ги користат формите на ерата на строгиот стил. Тоа се мотети, варијации (вклучувајќи ги и оние засновани на остинато), рицеркар, разни видови имитативни форми на хорали. Слободниот стил вклучува фуга, како и бројни форми во кои полифоната презентација е во интеракција со хомофоничната структура.

Оставете Одговор