Хорови

Многу луѓе во нашата земја го поврзуваат хорот со училиште или црква. Или воопшто не предизвикува. Ги пополнуваме празнините во музичкото образование и зборуваме за хорски состави кои треба да се слушаат барем заради пристојност.